[ Key papers ] Cysteine-rich peptides promote interspecific genetic isolation in Arabidopsis

Zhong S, Liu ML, Wang ZJ, Huang QP, Hou SY, Xu YC, Ge ZX, Song ZH, Huang JY, Qiu XY, Shi YH, Xiao JY, Liu P, Guo YL, Dong J, Dresselhaus T, Gu HY, Qu LJ. (2019) more

[ Key papers ] Human neonatal Fc receptor is the cellular uncoating receptor for enterovirus B

Zhao X, Zhang GG, Liu S, Chen XP, Peng RC, Dai LP, Qu X, Li SH, Song H, Gao ZR, Yuan PF, Liu ZH, Li CY, Shang ZF, Li Y, Zhang MF, Qi JX, Wang H, Du N, Wu Y, Bi YH, Gao S, Shi Y, Yan JH, Zhang Y, Xie ZD, Wei WS, Gao GF. (2019) more

[ Key papers ] Programmable RNA editing by recruiting endogenous ADAR using engineered RNAs

Qu L, Yi ZY, Zhu SY, Wang CH, Cao ZZ, Zhou Z, Yuan PF, Yu Y, Tian F, Liu ZH, Bao Y, Zhao YX, Wei WS. (2019)

more

More